La nostra identitat i la nostra missió

La Xarxa de Pregària del Papa de la Diòcesi de Girona té la missió Pastoral que es duu a terme al Temple Expiatori del Sagrat Cor.

Aquesta pastoral, pròpia: 

1.-En tant que «Xarxa», pregar per les intencions del Sant Pare i del nostre Bisbe. 

2.-Com a «Temple Expiatori», pregar per la conversió dels pecadors i reparar pel dany causat pels nostres pecats. 

Però això ho duem a terme en el marc de la Pastoral Diocesana i el seu Pla Pastoral, en comunió amb el Papa i amb el nostre pastor el Bisbe Diocesà. Això no ho oblidem.

En primer lloc, complim la nostra missió diocesana cuidant l’Eucaristia i el Culte Eucarístic. Exposant el Santíssim a les hores d’obertura del Temple, amb el desig de tenir Exposició del Santíssim Perpètua. Tenint un horari ampli d’obertura, per facilitar al cor de la ciutat un espai de pregària. La nostra màxima preocupació és la dignitat del Temple. Per això som conscients que cal millorar la sonoritat del Temple, la il·luminació correcta de la nau central i laterals i per últim pintar tota l’Església. Tot amb aquest ordre de prioritat.

En segon lloc, que totes les activitats que es duguin a terme estiguin en coneixement del Bisbe i s’integrin a la Pastoral Diocesana i al seu Pla Pastoral.

En tercer lloc, tenir un horari ampli de confessions i confessors diversos, per ser Temple Expiatori.

En quart lloc, acollir totes aquelles associacions reconegudes canònicament, a les quals cedim el Temple i les sales per a les seves activitats apostòliques. Tot allò que ha estat reconegut per l’Església ho sentim com a nostre.

En cinquè lloc, tenir culte en català i en castellà. Tenint cura d’una manera especial els fidels provinents d’Iberoamèrica com a missió especial encarregada pel nostre Bisbe.

En sisè lloc la Devoció a Maria, a Sant Josep, a Sant Dalmau Moner, les restes del qual venerem a l’Altar Major, i a tots els Sants.

En setè lloc, oferir formació cristiana als fidels per saber afrontar els reptes que ens presenta el nostre món des de la fe.

En vuitè lloc, i per finalitzar, estem molt contents d’acollir en les nostres instal·lacions a Càritas Diocesana.

Tota la resta és perdre el temps i distreure’ns de la nostra missió i vocació. 

Mn Joan Boadas, Consiliari